Actualizar

lunes, febrero 6, 2023

La Agencia Catalana del Agua ahorrará cerca de 1, 2 millones de euros en la factura eléctrica de las depuradoras

La licitación se ha realizado mediante subasta electrónica a través de la plataforma electrónica de subastas de la Comisión Central de Suministros y donde han participado las principales compañías eléctricas. Amb aquesta iniciativa pionera, l’estalvi en el preu de l’energia suposarà una reducció mitjana del 9% en la factura elèctrica. Con esta iniciativa pionera, el ahorro en el precio de la energía supondrá una reducción media del 9% en la factura eléctrica.
Millorar l’eficiència de les depuradores Mejorar la eficiencia de las depuradoras
Aquestes mesures s’emmarquen en el Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica (PEEE), aprovat pel Govern de la Generalitat a través d’Acord de Govern el 24 d’abril de 2007, i que busca definir i establir les mesures que permetran obtenir una millora energètica global en els edificis i equipaments de l’Administració. Estas medidas se enmarcan en el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética (PEEE), aprobado por el Gobierno de la Generalitat a través de Acuerdo de Gobierno el 24 de abril de 2007, y que busca definir y establecer las medidas que permitirán obtener una mejora energética global en los edificios y equipamientos de la Administración.
L’objectiu d’aquest programa dins de l’Agència se centra en fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica a les instal·lacions de sanejament, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i fomentar l’estalvi econòmic que se’n deriva de la correcta gestió energètica. El objetivo de este programa dentro de la Agencia se centra en fomentar el ahorro y la eficiencia energética en las instalaciones de saneamiento, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el ahorro económico que se ‘ n deriva de la correcta gestión energética.
L’Agència Catalana de l’Aigua adopta així una iniciativa pionera per part d’una administració hidràulica en aquest àmbit amb l’aplicació d’aquest programa, que s’articula en quatre eixos: gestió energètica de les instal·lacions de sanejament, gestió de la contractació i comercialització de l’energia, coneixement i caracterització del consum energètic, mesures d’informació, formació i sensibilització. La Agencia Catalana del Agua adopta así una iniciativa pionera por parte de una administración hidráulica en este ámbito con la aplicación de este programa, que se articula en cuatro ejes: gestión energética de las instalaciones de saneamiento, gestión de la contratación y comercialización de la energía, conocimiento y caracterización del consumo energético, medidas de información, formación y sensibilización.
A més de l’estalvi en la factura elèctrica, l’Agència ha desenvolupat 100 auditories energètiques en les que s’ha avaluat el potencial de reducció del consum energètic i l’aprofitament d’energies renovables en les depuradores catalanes. Además del ahorro en la factura eléctrica, la Agencia ha desarrollado 100 auditorías energéticas en las que se ha evaluado el potencial de reducción del consumo energético y el aprovechamiento de energías renovables en las depuradoras catalanas. Arran dels estudis fets, amb l’aplicació de la totalitat de les millores proposades s’obtindria una reducció potencial màxima de 14.315 MWh/any, el que suposaria prop del 14% de l’energia consumida en un any per aquestes instal·lacions, reduint les emissions de CO 2 en 6.140 t/any. A raíz de los estudios realizados, con la aplicación de la totalidad de las mejoras propuestas se obtendría una reducción potencial máxima de 14.315 MWh / año, lo que supondría cerca del 14% de la energía consumida en un año por estas instalaciones, reduciendo las emisiones de CO 2 en 6140 t / año. La inversió estimada per a l’aplicació d’aquestes millores se situa al voltant de 6,3 milions d’euros, amb un període de retorn global entre 3 i 4 anys. La inversión estimada para la aplicación de estas mejoras se sitúa alrededor de 6,3 millones de euros, con un periodo de retorno global entre 3 y 4 años.

La resta d’auditories, fins al total de les 153 contemplades en el PEEE, es troben en redacció. El resto de auditorías, hasta el total de las 153 contempladas en el PEEE, se encuentran en redacción.

Sanejament a Catalunya Saneamiento en Cataluña
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), aprovat pel Govern de la Generalitat el juliol de 2006, té l’objectiu de completar i millorar el sanejament de tota la població catalana. El Programa de saneamiento de aguas residuales urbanas 2005 (PSARU 2005), aprobado por el Gobierno de la Generalitat en julio de 2006, tiene el objetivo de completar y mejorar el saneamiento de toda la población catalana.
A data d’avui són 390 depuradores en servei de les 401 construïdes a Catalunya, que donen servei a més de 500 municipis, cosa que suposa assegurar el sanejament de més del 95% de la població catalana. A fecha de hoy son 390 depuradoras en servicio de las 401 construidas en Cataluña, que dan servicio a más de 500 municipios, lo que supone asegurar el saneamiento de más del 95% de la población catalana.
Quan el PSARU 2005 estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions de sanejament en funcionament amb una inversió total de 1.781 milions d’euros. Cuando el PSARU 2005 esté finalizado, serán 1.544 las instalaciones de saneamiento en funcionamiento con una inversión total de 1.781 millones de euros.

 

ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Otras noticias de interés